ul. J. Lompy 2/6, 40-040 Katowice
+48 504 067 898 krystynahese@yahoo.pl

Usługi

W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej ofertuję następujące usługi:

 1. Obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w tym:
  • udzielanie pisemnych porad, opinii prawnych i ustnych konsultacji
  • przygotowywanie projektów aktów prawnych np.: umów, ugód, regulaminów i innych
  • udział w negocjacjach
  • reprezentacja sądowa, w urzędach i przed organami administracji
  • obsługa spraw pracowniczych
  • rejestracja spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz przygotowywanie dokumentów z tym związanych
 2. Prawo rodzinne i osobowe, w tym sprawy:
  • rozwodowe, separacja
  • alimentacyjne (na dzieci, pomiędzy małżonkami, w razie rozwodu …),
  • o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
  •  związane z władzą rodzicielska
  •  o podział majątku dorobkowego po ustaniu wspólności majątkowej
  • o przysposobienie
  • o ubezwłasnowolnienie
 3. Sprawy spadkowe, w tym sprawy o:
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku
  • zachowek
  • wyjawienie, obalenie testamentu
 4. Sprawy konsumenckie:
  • pomoc w sprawach reklamacyjnych
 5. Obrót nieruchomościami:
  • naruszenie posiadania
  • zasiedzenie
  • ustanowienie drogi koniecznej
  • zniesienie współwłasności
 6. Księgi Wieczyste:
  • Sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywisty stanem prawnym
  • Wpisy i wykreślenia w KW
 7. Inne sprawy cywilne, w tym:
  • Związane z najmem i dzierżawą
  • Sprawy odszkodowawcze (np.: za błędy lekarskie, wypadki, za niesłuszne skazanie, za złe warunki zakwaterowania osadzonych itp.)
  • ochrona dóbr osobistych
 8. Prawo pracy, w tym sprawy o:
  • mobbing
  • przywrócenie do pracy
  • odszkodowanie
  • pomoc w rozwiązaniu umowy o pracę
  • kwestie zakazu konkurencji
 9. Sprawy karne, w tym:
  • sporządzanie doniesień o popełnieniu przestępstwa
  • obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem
  • występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego
  • sporządzanie i wnoszenie apelacji oraz kasacji do SN
 10. Windykacja wierzytelności, w tym:
  • przygotowanie wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę
  • zastępstwo w sprawach sądowych celem wyegzekwowania należności
  • negocjacje w zakresie zmiany terminu płatności, umorzenia zobowiązania  – spłaty częściowej
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych (komorniczych)
 11. Procesy sądowe:
  • zastępstwo we wszelkiego typu sprawach sądowych w tym negocjacje polubowne
 12. Prawo administracyjne