ul. J. Lompy 2/6, 40-040 Katowice

Pozew o rozwód – wymogi formalne – jak i co napisać

divorce-3195578_1920

Jeśli już zapadnie decyzja o rozwodzie koniczne jest napisanie pozwu rozwodowego. Trzeba napisać go w taki sposób, aby zawierał wszystkie wymagane przepisami elementy, a nadto, aby został wniesiony do właściwego Sądu.

 

Do jakiego Sądu wnosi się pozew?

 

Pozew o rozwód wnosi się do Sądu Okręgowego ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, o ile któryś z nich w dalszym ciągu w tym okręgu zamieszkuje. Jeżeli małżonkowie już oboje wyprowadzili się z okręgu tego Sądu, pozew należy wnieść według miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli zachodziłaby zaś taka sytuacja, że miejsca zamieszkania, czy pobytu pozwanego nie ma, nie da się ustalić, to pozew można wnieść wg miejsca zamieszkania lub pobytu powoda.

 

Przykładowo może to wyglądać tak: małżonkowie mieszkali wspólnie w Bytomiu- Sądem właściwym jest Sąd Okręgowy w Katowicach, o ile któryś z małżonków nadal mieszka w okręgu Sądu katowickiego, jeśli oboje się wyprowadzili i jeden mieszka w Gdańsku, drugi zaś w Warszawie, wówczas Sądem właściwym będzie Sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli pozwany mieszka w Gdańsku, to pozew należy wnieść tam. Jeśli zaś nie wiadomo, gdzie mieszka małżonek pozywany, a powód mieszka w Warszawie, po tym jak wyprowadził się z Katowic, to właściwy będzie Sąd miejsca zamieszkania powoda, czyli Sąd Okręgowy w Warszawie.

 

Jeśli pozew zostanie złożony w niewłaściwym Sądzie, Sąd sam może ustalić właściwość i wysłać go do Sądu właściwego, jednak zajmie to dużo czasu, a to zazwyczaj jest dla rozwodzących się małżonków znacznym utrudnieniem.

 

 

Co zawiera pozew?

 

W pozwie należy oznaczyć strony postępowania, a więc powoda i pozwanego wraz z ich adresami.

 

Następnie należy określić żądanie pozwu.

 

  1. wnieść o rozwiązanie małżeństwa z szczegółowym określeniem o jakie małżeństwo chodzi – nr aktu stanu cywilnego, kiedy, gdzie zawarte….;

 

  1. wskazać czy powód domaga się orzekania o winie, czyjej winie, czy też wnosi o zaniechanie orzekania o winie;

 

Można też w pozwie o rozwód zamieścić wnioski odnoszące się do innych kwestii, o których może rozstrzygać Sąd w sprawie o rozwód, a więc dotyczących:

 

  1. władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron;
  2. kontaktów rodzica nie wykonującego władzy rodzicielskiej na co dzień z małoletnimi dziećmi stron;
  3. alimentów, czyli udziału małżonka w kosztach utrzymania i wychowania wspólnych małoletnich dzieci;
  4. alimentów od małżonka (z reguły pozwanego) na drugiego małżonka (z reguły powoda);
  5. sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania w nim małżonków po orzeczeniu rozwodu;

W pewnych sytuacjach można także w pozwie o rozwód zamieścić także wnioski o :

  1. eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania
  2. podział majątku wspólnego.

Kolejnym elementem pozwu jest jego uzasadnienie, gdzie należy przytoczyć podstawy pozwu, zatem odnieść się do przesłanek rozwodu oraz do swoich żądań. Każde uzasadnienie jest inne, bowiem każda życiowa sytuacja jest inna. Jeśli rozwód ma być orzekany z zaniechaniem orzekania o winie, wówczas wystarczy skrótowo odnieść się do pożycia i przyczyn rozkładu pożycia wykazując jedynie, że rozkład jest zupełny i całkowity. Pisałam o tym w poprzednim poście. Jeśli zaś powód żąda orzeczenia winy, winien przytoczyć co zarzuca małżonkowi oraz powołać dowody na poparcie swoich twierdzeń.

 

I to dochodźmy do jeszcze jednego elementu pozwu – do wniosków dowodowych.

Wnioski najlepiej sformułować już w petitum pisma, a zatem w części , w której umieszcza się wnioski, jeszcze przed uzasadnieniem.

Prawidłowe sformułowanie wniosków to trudna sprawa i częstokroć strony działające samodzielnie nie są w stanie ich sformułować. Chodzi o powołanie takich dowodów, które będą stanowiły poparcie podnoszonych twierdzeń.

Z doświadczenia zawodowego powiedzieć mogę, że to co stronom wydaje się istotne, nierzadko jest bez znaczenia dla sprawy, zaś to co powinno być wykazane pozostaje bez wniosków dowodowych. Stronom się też błędnie wydaje, że jeśli Sąd będzie miał jakieś wątpliwości, to może sobie np. kogoś przesłuchać. Jednak tak to nie działa. Sąd nie będzie sam powoływał wniosków dowodowych. Wykazanie swoich twierdzeń jest rzeczą stron.

Powołanie dowodów dotyczy oczywiście nie tylko kwestii winy, ale i przesłanek rozwodowych, gdyby w tym zakresie były jakieś wątpliwości, ale też w razie domagania się alimentów wykazania sytuacji uprawnionego do alimentów i odniesienie się do możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do alimentów.

Czy trzeba coś zapłacić do Sądu?

Pozew, aby mógł odnieść skutki powinien zostać opłacony opłatą sądową. Obecnie wynosi ona 600 zł. Jeśli strona nie wniesie opłaty składając pozew do Sądu, nic nie szkodzi. Sąd wezwie ją do wniesienie opłaty na konto lub w kasie Sadu w terminie 7 dni, pod rygorem zwrotu pozwu. Jedyny minus, to to, że przedłuży to trochę postępowanie.

Możliwie jest też złożenie wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej załączając odpowiedni formularz o stanie rodzinnym.

Czy do pozwu załącza się jakieś dokumenty?

Do pozwu powinny być też załączone dokumenty – przede wszystkim akty stanu cywilnego w oryginałach, a to akt małżeństwa oraz akty urodzenia małoletnich dzieci. Jeśli dzieci są pełnoletnie ich aktów urodzenia nie skalda się, bowiem Sąd nie będzie orzekał o władzy rodzicielskiej, kontaktach, alimentach…

Inne dokumenty podlegające załączeniu, to te, o których mowa w pozwie i które związane są ze zgłoszonymi roszczeniami np. rachunki, celem wykazania kosztów utrzymania dziecka, czy swoich…

 

W następnym poście słów kilka o odpowiedzi na pozew oraz sytuacji wniesienia przez oboje małżonków pozwów w podobnym czasie.